BMW: Trendsättare inom bilindustrin

Den tyska tillverkaren av lyxbilar BMW konkurrerar i en industri med snabbt tempo i ständig förändring. Under de senaste åren har innovationer och teknologi förändrat hela konceptet för vad en bil är. Utmaningarna inom denna miljö får BMW att söka fördelar inom samtliga områden för företagets aktivitet.

Experterna på BMW tror att förändringarna inom bilindustrin under de kommande tio åren kommer att vara lika dramatiska som de förändringar som företaget har genomlevt under de senaste 100 åren. För att gå i bräschen identifierar BMW bra ledarskap och frisk personal som kritiska faktorer för organisationens framgång.

”Om jag tittar på våra nuvarande tillgångar så har vi underhåll för alla våra maskiner och byggnader. De rengörs och underhålls och kompletteras med reservdelar. Vår mest värdefulla tillgång är vår personal. Är det inte dags att vi börjar ta hand om vår mest värdefulla tillgång?” frågar sig Michael Zuerl, General Manager för Total Vehicle Quality Management på BMW Group South Africa.

Enligt Claudius Van Wyk, chef för forskning och utveckling på Phela Wellness och Firstbeat-certifierad tränare, har BMW tillgång till en uppsjö av tillgångar för sina anställda men har under de senaste åren tagit ett stort kliv framåt genom ökad fokus på livsstil och proaktiv friskvård.

Claudius Van Wyk, chef för forskning och utveckling på Phela Wellness och Firstbeat-certifierad tränare.

Viktigast för detta arbete är BMW:s program för ledning av hälsa. Programmet togs först i bruk på företagets kontor i München innan det introducerades i övriga Europa och Sydafrika, där det leds av Phela Wellness. Programmet använder Firstbeat Kartläggning av arbetsförmågan, ett unikt professionellt redskap för analys av hjärtfrekvensvariabilitet som avslöjar kopplingen mellan livsstil och prestationer.

“BMW är ett globalt företag med verksamhet i 13 länder på fyra kontinenter, alla med olika arbetskultur och personalsammansättning,” förklarar Van Wyk. ”Exempelvis i Sydafrika är arbetskulturen väldigt prestationsorienterad, i motsats till Tyskland där de anställda ser till att hålla sin lunchpaus, dricka tillräckligt med vatten under dagens gång och ta hand om sig själva. Med sitt program för ledning av arbetshälsa önskar BMW öka medvetenheten om personalhälsa för att företagets anställda på alla kontinenter ska kunna arbeta i en sund miljö och uppleva större nöjdhet med sitt arbete.”

Han beskriver även hur BMW:s program för ledning av arbetshälsa är utformats för att öka de anställdas uthållighet. ”Målen för projektet är att de anställda ska ta bättre hand om sig själva genom att följa det exempel som deras chefer bidrar med. Sunda chefer och sunda team ger en sund organisation.”

Behov av mätbara mål

Då det gäller att uppnå positiva hälsoeffekter och förbättra den personliga hälsan finns det tydliga riktlinjer. För att uppnå effekt är det grundläggande att den feedback och handledning som de anställda erbjuds är vetenskapligt beprövad, personligt anpassad och presenteras på ett sätt som ger dem möjlighet att nå sina mål med tydliga steg.

Enligt Van Wyk är det här som redskapet kan bidra med värdefull information: ”Firstbeat Kartläggning av arbetsförmågan är ett värdefullt redskap för att visa riktig och konkret information om hur dagliga livsstilsval påverkar våra prestationer samt vår återhämtning och vår hälsa överlag. Redskapet ger användarna information svart på vitt om det egna livet och den egna hälsan. Firstbeat ger information om vilka situationer som ger störst återhämtning eller är mest utmanade, vilket gör det möjligt för användarna att göra specifika förändringar för bättre välbefinnande och större uthållighet.”

Programmet erbjuder en kostnadseffektiv lösning på problem som BMW önskar lösa och hjälper företaget uppnå sitt mål att skapa en arbetsmiljö som karaktäriseras av enhetlighet och uthållighet.

”Varje deltagare i programmet kommer definitivt att bidra med positiva förändringar inom företaget,” säger BMW:s Health Services Manager Charles Louw.

”Ett företag som vill uppnå resultat bör investera i sin personal,” säger Van Wyk, som deltagit i många liknande initiativ. ”Forskning visar att varje dollar, euro eller annan valuta som investeras i proaktiva åtgärder genererar flerdubbelt effektiva resultat än retroaktivt investerade pengar. Genom kontinuerliga investeringar i en meningsfull och hälsofrämjande arbetsplats kan BMW utan tvekan fortsätta nå framgång trots de förväntade dynamiska förändringarna inom bilindustrin.”

I dagens komplexa värld i ständig förändring är hälsa och uthållighet avgörande komponenter för företags framgång.

Verkliga data, verkliga resultat

Resultaten av BMW:s program för ledning av arbetshälsa har haft övervägande positiva effekter för de individuella deltagarna genom att utnyttja den information som redskapet bidrar med på olika sätt. Vissa har genomfört radikala livsstilsförändringar. Andra anställda som redan kände till sin egen hälsonivå beskrev det som att deras motivation förbättrades och de uppmuntrades att fortsätta ta hand om sin hälsa och kunde känna sig säkra på att deras ansträngningar gav verkliga resultat. Ju mer information de anställda har om effekterna av de egna livsstilsvalen, desto mer effektivt kan de jobba för att uppnå bättre välbefinnande.

”När det gäller välbefinnande är det de små förändringar som är viktigast. Att dricka mera vatten, se till att sova tillräckligt, planera dagen bättre och motionera tillräckligt. Efter att vi fått veta vad som verkligen händer i vår kropp och dess reaktioner kan vi börja jobba på att förändra de saker som är möjliga att förändra. Detta är framgång då den är som bäst,” säger Van Wyk.

”I dagens komplexa värld i ständig förändring är hälsa och uthållighet avgörande komponenter för företags framgång. Vi arbetar med många företag och hjälper dem uppnå sina mål. Cheferna och givetvis även de anställda har i regel varit mycket nöjda.”

Så även på BMW, där effekterna av programmet är tydliga.

”De viktigaste aspekterna av programmet har varit hälsoeffekterna och påverkan av stress inom arbetsmiljön, inte bara för individerna själva utan även för teamen runt omkring oss. Och hur vi potentiellt kan införliva detta i kulturen och förändra denna för det bättre,” säger Carla Bathauer, chef för BMW Finance.

Programmet för hälsa och ledarskap är en pågående process för organisationen som helhet, säger Van Wyk.

”Den viktigaste påföljden av programmet är inlärning. Firstbeat Kartläggning av arbetsförmågan hjälper varje anställd hitta sätt att ta ansvar för det egna välbefinnandet i framtiden. Vår avsikt är främja våra anställdas hälsa och med detta projekt ämnar vi uppnå detta mål,” avslutar Van Wyk.

Är du redo att ta din affärsverksamhet till nästa nivå?

Läs mer om Firstbeat Kartläggning av arbetsförmågan

Relaterade artiklar