Försäkringsbolaget If uppskattar mångsidigheten hos Firstbeat Kartläggning av arbetsförmågan

Ett framgångsrikt företag tar hand om sin personals arbetsförmåga, men ofta saknar företagen egna redskap för detta. Försäkringsbolaget If testade som första kund Firstbeats servicepaket Kartläggning av arbetsförmågan, där Livsstilsanalyser förankras hos företagen på ett nytt enkelt och kostnadseffektivt sätt.

Välmående anställda är en viktig resurs för företaget, eftersom frisk och välmående personal även innebär god arbetsförmåga. Det lönar sig därför att ingripa i tid vid anställdas hälsoproblem, redan innan de börjar ha en negativ effekt på prestationsförmågan och ge upphov till kostnader. Det är även viktigt att företagets och personalens tröskel för att delta i kartläggning och uppföljning av det egna välmåendet är så låg som möjligt. Användarvänlighet och anpassningsbarhet är nyckelfaktorer i Firstbeats nya servicepaket Kartläggning av arbetsförmågan, som gör det lätt för företag att delta i Livsstilsanalysen.

– Vi skapade vårt servicepaket Kartläggning av arbetsförmågan med tanke på kundernas behov. Vi ville göra det ännu lättare att delta i Livsstilsanalysen och på så vis hjälpa ännu fler människor hantera stress, återhämta sig och få energi för arbetet, säger Firstbeats vice VD Juho Tuppurainen.

Kartläggning av arbetsförmågan erbjuder framför allt ett nytt sätt att beställa och hantera Firstbeat Livsstilsanalys, som i praktiken innebär mätning av hjärtfrekvensen under tre vardagar. Av informationen från mätningarna sammanställs en personlig rapport, som innefattar faktorer som belastar kroppen och faktorer som bidrar till återhämtning. I resultaten ingår respons av en expert, som organisationen kan välja önskad tjänsteleverantör eller den egna företagshälsovården för att förverkliga, samt en sammanställande rapport på grupp- eller organisationsnivå till stöd för ledningen av de anställdas arbetsförmåga.

Försäkringsbolaget If är det första företaget som har tagit i bruk servicepaketet Kartläggning av arbetsförmågan. Paketet har på ett utmärkt sätt svarat på behoven hos det stora företagets personal.

– Projektet har fått en stark start och erfarenheterna har varit positiva. För enskilda anställdas del agerar vi på företagshälsovårdens initiativ, men mätningar har även gjorts för hela team, säger Irma Saarinen, chef för arbetshälsa på If.

If:s chef för arbetshälsa Irma Saarinen (till vänster) och Mehiläinens företagshälsovårdare Leena Lammi

If har använt Kartläggning av arbetsförmågan i nästan ett års tid och enligt Saarinen har alla anställda som omfattats av servicepaketet varit mycket nöjda. Även om det inte finns något att förbättra hos en anställds arbetsförmåga eller hälsa ger mätningen värdefull information om hur personen slappnar av och återhämtar sig. Livsstilsanalysen är ofta en upplevelse som väcker tankar.

– Många hade inte insett hur hög deras stressnivå under dagen är. Hemma kan man återhämta sig med sömn och motion, men på arbetsplatsen borde man komma ihåg att återhämta sig regelbundet genom att anpassa arbetsmängden och hålla paus tillräckligt ofta, påminner Saarinen och ger ett konkret exempel:

– Firstbeats mätningar fick oss att inse att de anställda inte hinner återhämta sig om flera möten följer på varandra. Nu strävar vi efter att avsluta möten kvart före, oberoende av om mötet har pågått i en timme eller två timmar. Då de anställda hinner återhämta sig innan nästa möte påverkar detta deras vakenhetsnivå och ork under arbetsdagen på ett positivt sätt. Flera pauser förbättrar dessutom arbetshälsan och ökar effektiviteten, konstaterar Saarinen.

Mångsidig, flexibel och lätt

Firstbeat förverkligar Livsstilsanalyser med olika servicemodeller för alla organisationer, oberoende av deras storlek. Saarinen har lagt märke till att paketets mångsidighet är en av dess starkaste egenskaper.

– Inköpsbeslutet påverkades av att tjänsten kan användas via företagshälsovården, men även exempelvis inom olika utbildningar och projekt inom arbetshälsa, säger hon.

Firstbeats servicepaket Kartläggning av arbetsförmågan möjliggör flexibelt förverkligande av Livsstilsanalyser för individuella anställda eller grupper av anställda. Mätningarna kan även enkelt förverkligas för företag med personal runt om i Finland eller i andra länder. Företaget köper behändigt mätningarna som kredit, varvid man inte behöver känna till antalet deltagare på förhand utan kan skicka en inbjudan till även en större grupp på en och samma gång. Individuellt beställda mätningar dras bort från kontot. I den här modellen kan den anställda välja den tidpunkt för mätningen som passar honom eller henne bäst.

Mångsidigheten förverkligas inom Kartläggning av arbetsförmågan på flera olika sätt, eftersom även företagshälsovården kan fatta beslut om att göra mätningar. If har övergått från kontroller för olika åldersgrupper till enkäter om välmående, där företagshälsovården kan rekommendera en anställd att delta i Firstbeat Livsstilsanalys utgående från tillsammans överenskomna kriterier. Många av dem som rekommenderades delta deltog i mätningen. Två gruppresponstillfällen förverkligades som Skype-möten under ledning av en arbetspsykolog.

If:s chef för arbetshälsa Irma Saarinen berättar att hon även själv deltog i två gruppresponstillfällen som arrangerades av företagshälsovården.

– Där förhöll man sig positivt till att fundera på vilka livsstilsförändringar man kunde genomföra utgående från resultatet av mätningarna. Trots att mätningsresultatet i sig är en väckarklocka ger responstillfället mer kött på benen för att vidta åtgärder som skapar bättre välmående, säger Saarinen.

Mehiläinen som ansvarar för If:s företagshälsovårdstjänster har upplevt Livsstilsanalysen som en bra metod för att få mer information om de anställdas hälsa.

– Den uppmätta informationen verkar fungera bättre för att motivera de anställda och är således ett bra sätt att fästa uppmärksamhet vid hälsovanor, såsom återhämtning, säger företagshälsovårdaren på Mehiläinen.

Enligt Lammi är det viktigt för företagshälsovården att de fortsättningsvis är experterna, eftersom de känner de anställda bäst. En verksamhetsmodell där företagshälsovården är expert på de anställda och resultatet, men där det tekniska förverkligandet sker någon annanstans, har konstaterats fungera bra på Mehiläinen.

– Vi som känner de anställda och deras hälsa kan på detta vis enkelt utnyttja ny teknologi, konstaterar Lammi.

Relaterade artiklar