Åtagandena avseende välbefinnande manifesterar sig som förbättrad återhämtning

Livsstilsanalysen har introducerat nya perspektiv till ett internationellt skogsindustriföretags ansträngningar att främja välbefinnandet i arbetet.  Företaget har genomfört över 3 000 analyser i Finland, Kina och Tyskland med bra resultat som har lett till positiva förändringar i de anställdas dagliga liv.

En av Firstbeats kunder, ett internationellt skogsindustriföretag, har använt livsstilsanalysen systematiskt i sitt företagshälsovårdsarbete i många år.

-Den viktigaste fördelen med Firstbeat är förmågan att se vilken kvalitet personalens återhämtning håller och om den är tillräcklig. Vi har inte kunnat mäta det lika bra med andra metoder, säger företagsläkare Tero Kemppainen.

Livsstilsanalysen är en del av en regelbunden hälsokontroll av ledningsgruppens medlemmar och anställda med psykiskt betungande arbetsuppgifter, och utförs minst vart tredje år. Anställda som reser över hundra dagar om året genomgår också analysen regelbundet.  Dessutom är analysen tillgänglig för alla anställda som ber om det eller på rekommendation av företagshälsovården.

”Analysen tar ca 2 timmar av företagshälsovårdspersonalens tid. Denna tidsinvestering ger tydliga resultat”, säger företagsläkare Tero Kemppainen.

Hittills har totalt 3 000 av företagets anställda från hela Finland deltagit i livsstilsanalysen. Hundratals anställda har också testats utanför Finland, i Kina och Tyskland.

”En läkare nöjer sig inte utan bevis,” säger Tero Kemppainen.

Han såg med egna ögon fördelarna med livsstilsanalysen i ett projekt lett av det finska Arbetshälsoinstitutet som undersökte anställdas välmående och som företaget deltog i 2006. Det var också då som företagets samarbete med Firstbeat började. För närvarande deltar företaget i ett annat forskningsprojekt hos finska Arbetshälsoinstitutet med målsättningen att samla in data om effekterna av hjärtfrekvensanalysen.

”Erfarenhetsbaserad evidens på verktygets effektivitet läggs fram varje dag.”

Ett pulsdiagram, en personlig dagbok och individuell feedback, allt i ett!

”I slutändan har företagshälsovård endast ett fåtal sätt att främja coping och välmående. Tack vare livsstilsanalysen har vi kunnat bedöma anställdas återhämtning bättre och ta upp rätt frågeställningar med dem”, säger Tero Kemppainen.

Han understryker dock att hjärtfrekvensanalysen ensam inte ger alla svar. Fördelarna blir först uppenbara när pulsdiagrammet kombineras med en dagbok som förs av den anställde och expertfeedback.

”Dagboken i kombination med evidens och ett diagram över hur kroppen reagerar ger viktiga samband
avseende coping. Med evidens av detta slag kan budskapet framföras mycket effektivare jämfört med om en läkare eller en anhörig bara hade pekat på problemet. Personlig feedback gör också att anställda förstår de fakta som ligger bakom resultaten.”

Efter den första mätningen dokumenterar den anställde sitt eget åtagande avseende välmåendet. Detta åtagande kan t.ex. innebära att ta de pauser som behövs under arbetsdagen eller att lägga till fler stunder av fysisk aktivitet.

”Det är lätt att avge nyårslöften och -åtaganden men att se effekterna av sina egna livsstilsval i en rapport öppnar upp ögonen eftersom de hjälper till att se välmåendets faktiska status och motivera till att göra förändringar till det bättre. Rapportens resultat är ofta mycket mer inspirerande än kommentarer från din läkare eller en anhörig, säger Tero Kemppainen.

Företaget har också utfört uppföljningsmätningar som har visat en förändring till det bättre och effekterna av att dessa åtaganden förverkligas. Företagshälsovården upprätthåller även kontakten med de anställda mellan mätningarna och frågar om deras framsteg.

”Det är viktigt att göra en uppföljning av åtagandena. Enligt min erfarenhet lyckas ofta åtaganden avseende välmåendet. I vårt fall har vi sett ett förverkligande på 60 till 70 % av dessa åtaganden. Det har lett till bättre återhämtning och bättre stresshantering.”

– Det är en härlig sak för en läkare att se och övertygar också personen som bedöms om att fortsätta förändringen. Sambandet mellan analysfeedback och personens egna iakttagelser kan vara en riktig ögonöppnare, säger Tero Kemppainen.

Nya perspektiv för företagshälsovård

Livsstilsförändringar och bättre återhämtning har uppnåtts i företagets ledningsgrupp, bland fabriksarbetare och skogsarbetare och bland anställda som reser ofta eller arbetar treskift.

Vid läsning av livsstilsanalysrapporter fokuserar Tero Kemppainen speciellt på stressrapporten och den åtföljande återhämtningsuppföljningen. Saklig information om effekterna av träning är också viktig när man uppmuntrar anställda att förbättra sitt fysiska välmående.

”Anställda har känt att de har fått praktiska svar på hur de kan klara sig bättre. Detta uppmuntrar oss också att fortsätta. Den bästa feedbacken är det faktum att anställda hela tiden ber oss om att få delta i livsstilsanalysen”, säger Tero Kemppainen.

I företagshälsovården har livsstilsanalysen väckt både intresse och frågor. Vanligtvis väcks intresset av någon som lägger märke till vilket effektivt verktyg det är.

”Vi ser absolut intresse för detta verktyg. Det introducerar något nytt som kompletterar rutinmässiga hälsokontroller.” Företaget har utbildat flera företagshälsovårdsexperter i att utföra livsstilsanalyser och har flera licenser och en mängd utrustning som företagshälsovårdspersonal kan använda för att utföra mätningar självständigt i hela Finland. Firstbeats specialister erbjöd ytterligare support för livsstilsanalyser som utfördes utomlands.

”Vi har fått nya perspektiv på forskning om och främjande av välmående. Genom att kombinera de anställdas åsikter och analysresultaten kan vi främja livsstilsförändringar som förbättrar återhämtningen och i slutändan resulterar i förbättrat välbefinnande”, säger Tero Kemppainen.

Relaterade artiklar