Superkompensation bland chefer, del 2/4: Fysisk prestationsförmåga

Framgång såväl inom toppidrott som i arbetslivet kräver att man ständigt utvecklar sig själv, dvs. lyckad superkompensation.

Med superkompensation avses återhämtning som är större än utgångspunkten innan prestationen. Den här andra delen av denna bloggserie i fyra delar tar upp den fysiska delen av superkompensation, för vars referensram termen superkompensation är mest känd. I de kommande delarna granskas superkompensation närmare ur ett psykiskt, socialt och ekonomiskt perspektiv.

Likheterna mellan ledarskap och toppidrott

Av chefer krävs utöver substans och förmåga att hantera press god fysisk beredskap i ledningssituationer. Det finns många likheter med toppidrott: Kravnivån är hög och ansvaret för det egna resultatet och ofta hela samfundets resultat vilar slutligen på chefens axlar. Idrottsvärldens lagbundenheter om målinriktat agerande gäller på samma sätt även inom affärslivet och det torde inte vara ett sammanträffande att flera tidigare toppidrottare har gått vidare till krävande och ansvarsfulla chefsuppdrag efter sin aktiva idrottskarriär. Ledare och toppidrottare förenas i synnerhet av en positiv inställning till framtiden samt tydliga mål och värderingar för det egna livet. En annan likhet är att målinriktad träning som stärker uthållighet krävs för krävande idrotts- och ledarskapsuppdrag och att enbart talang inte är tillräckligt. I bägge fallen utvecklas systematiskt färdigheterna för att klara sig på toppen och fortsätta utvecklas.

Observationer om återhämtning hos chefer

Vi har gjort intressanta observationer om återhämtning bland chefer utgående från pulsanalyser och återkopplingssamtal med chefer för ett flertal stora börsbolag. Trots ett ytterst krävande och ansvarsfullt arbete är deras resultat inte sämre än medeltalet, utan situationen är betydligt oftare precis den motsatta. Med tanke på återhämtning som är av central betydelse för superkompensation har chefer ofta en utmärkt förmåga att hantera och påverka sina egna val både på jobbet och fritiden. Hälsosamma rutiner, en känsla av kontroll, möjligheter att påverka samt god hälsa och självkännedom är centrala resurser även för chefer. Tydliga strukturer och rutiner för dagen underlättar återhämtning redan under arbetsprestationen. Framstående ledare är noga utvalda personer som inte valts slumpmässigt för uppdraget: De har visat sig utan undantag i sitt eget agerande under årens lopp besitta de egenskaper som gör dem lämpade för det krävande arbete som de innehar.

Intressanta intressen och god nattsömn ger ökade resurser

Framstående ledare har nästan utan undantag ett kärt fritidsintresse som fungerar som ett andningshål även under de mest stressiga perioderna. Eftersom dagarna ofta blir långa och kalendern fylls för flera månader framåt är den enda möjligheten att utöva sin hobby att reservera tid för denna i god tid. Vi har observerat att morgonen innan man åker till jobbet ofta är den bästa tidpunkten för framstående ledare att motionera. En aktiv start på dagen kan givetvis även rekommenderas för andra, eftersom det ger energi för dagens arbete och sist och slutligen inte minskar den gemensamma viktiga tiden med familjen efter arbetsdagen. Det är dock bra att komma ihåg att superkompensation endast kan förverkligas då återhämtningen – i synnerhet under sömnperioden – är i balans. För att citera en framstående ledare: ”Då jag vaknar på morgonen efter en tillräckligt lång och god nattsömn vet jag att jag kan klara av alla utmanande stunder och situationer som dyker upp under dagen, jag är säker på att jag har tillräckliga resurser”.

På samma sätt som vid ledning av ett företag gäller samma traditionella lagbundenheter för ledning av mål och resultat även hanteringen av det egna livet: mängd, kvalitet, riktning (mål på kort sikt) och mål på lång sikt. Svackor och svårare perioder är en del av livet, men framgångsrika personer drar lärdom av dessa och fortsätter framåt ännu klokare och starkare utan onödiga beskyllningar eller bortförklaringar. På samma sätt som idrottare är även chefer ytterst medvetna om att ansvaret för de egna valen för livet och hälsan i sista hand alltid ligger hos dem själva.

Läs den första delen av bloggserien här.

Läs mer om Firstbeat Kartläggning av arbetsförmågan

Jaakko Kotisaari
Livsstilsspecialist, Firstbeat

Hannu Laakkonen
Executive coach, eMBA, Introspecta

Satu Tuominen
Livsstilsspecialist, Firstbeat

Relaterade artiklar