Mikä erottaa Firstbeat Lifen älykelloista ja muista kuluttajalaitteista?

How Firstbeat Life looks when worn

Kuluttajille on nykyään tarjolla valtavasti erilaisia hyvinvointia ja aktiivisuutta tukevia laitteita. Miten ne eroavat ammattitason Firstbeat Life terveys- ja hyvinvointiratkaisusta? Mitä hyötyjä eri ratkaisut tarjoavat?

Firstbeat Life on terveys- ja hyvinvointiratkaisu, joka edistää jokaisen käyttäjän omaa hyvinvointia ja terveellisiä elintapoja sekä auttaa myös työnantajia tukemaan henkilöstön työkykyä.

Firstbeat Life nojaa yli kahden vuosikymmenen tieteelliseen tutkimus- ja kehitystyöhön, laajamittaiseen asiakaskokemukseen ja yli miljoonan analysoidun mittausvuorokauden tietokantaan, mikä tekee siitä markkinoiden edistyneimmän teknologian stressin ja palautumisen hallintaan.

Palveluun kuuluvan henkilökohtaisen mittalaitteen ja mobiilisovelluksen avulla jokainen käyttäjä voi seurata säännöllisesti hyvinvointiaan ja oivaltaa erilaisia tapoja oman terveytensä edistämiseen. Firstbeat Life antaa käyttäjälleen EKG-pohjaiseen sykevälivaihtelun mittaukseen perustuvaa tietoa niin stressistä, palautumisesta, unesta kuin fyysisestä aktiivisuudestakin ja tukee näin tasapainoista, kokonaisvaltaista hyvinvointia.

Oikeastaan Firstbeat Life onkin ihan omassa kategoriassaan kuluttajatuotteiden ja lääketieteellisten laitteiden välissä. Se tarjoaa hyvin tarkkaa ja luotettavaa tietoa, joka perustuu 1–5 vuorokauden mittauksiin ja käyttäjän henkilökohtaiseen päiväkirjaan. Pelkän mittausdatan sijaan Firstbeat Life auttaa ymmärtämään yhteyden kehon reaktioiden ja päivän tapahtumien välillä sekä antaa henkilökohtaisia suosituksia, mikä auttaa tekemään omaa hyvinvointia tukevia päätöksiä jo ennalta.

 

Miksi kannattaa mitata stressiä ja palautumista, liikunnan ja unen lisäksi?

Suurin osa kuluttajatuotteista keskittyy liikunnan tai aktiivisuuden mittaamiseen. Firstbeat Life sen sijaan on kehitetty seuraamaan kaikkia stressiin ja palautumiseen vaikuttavia tekijöitä, minkä ansiosta se pystyy tarjoamaan hyvin kokonaisvaltaisen kuvan terveydestä ja hyvinvoinnista.

Nykymaailmassa, jossa ihmiset ovat aina tavoitettavissa ja aina ”online”, yhä useammat kamppailevat arjen tasapainon ja lisääntyvän kuormituksen kanssa. Älykellot kannustavat usein ihmisiä liikkumaan ja olemaan aktiivisia, mutta Firstbeat Life huomioi nimenomaan kuormituksen ja palautumisen tasapainon sekä siihen vaikuttavat tekijät.

Stressi käsitetään usein negatiiviseksi asiaksi, mutta lähtökohtaisesti ihminen tarvitsee stressiä. Sen ansiosta olemme valmiita jokapäiväisiin tehtäviin ja haasteisiin. Ilman stressiä suorituksemme jäisi vajaaksi. Jos kehossamme ei koskaan olisi stressireaktiota, tarkoittaisi se, ettei elämässämme olisi lainkaan haasteita – tai innostavia ja jännittäviä tapahtumia.

Stressin välttäminen ei siis ole hyväksi terveydelle. Sen sijaan täytyy huolehtia riittävästä palautumisesta ja levosta: mitä enemmän stressiä eli kuormitusta elämässä on, sitä tärkeämpää on panostaa riittävän pitkään ja laadukkaaseen palautumiseen.

Tässä vaiheessa kuvaan tulevat ’kehon voimavarat’, joita voi ajatella kehon omana akkuna: meillä jokaisella on tietty määrä energiaa, jota stressi kuluttaa. Päivän päätteeksi moni on käyttänyt suurimman osan energiastaan ja akku pitää ladata lepäämällä.

Firstbeat Life seuraa nimenomaan sitä, mitä kehossa tapahtuu: milloin stressi kuluttaa voimavaroja, milloin taas keho palautuu ja latautuu. Siinä missä erilaiset kuluttajatuotteet, kuten älykellot, ovat hyviä muistuttamaan esimerkiksi liikkumisen tärkeydestä, Firstbeat Life seuraa tarkasti kehon voimavaroja. Henkilökohtaisiin mittaustuloksiisi perustuvien ohjeiden avulla tiedät, milloin voit painaa kovempaa tahtia ja milloin täytyy hidastaa vauhtia.

 

Miksi Firstbeat Life mittaa sykevälivaihtelua eikä vain sykettä?

Kuluttajalaitteet, kuten älykellot, ovat siis helppo tapa seurata esimerkiksi aktiivisuutta ja liikuntasuorituksia jatkuvasti. Kuluttajatuotteet nojaavat sykkeen mittauksessa yhä enemmän optisiin sensoreihin. Optisessa mittauksessa käyttäjän sydämestä lähteviä verenvirtauksen pulssiaaltoja havainnoidaan esimerkiksi ranteeseen heijastettavien led-valojen avulla. Siten on ymmärrettävää, että esimerkiksi liikkumisen aikainen syketaso – saati sydämenlyöntien väliset aikaerot millisekuntien tarkkuudella eli sykevälivaihtelu – ovat optiselle mittausmenetelmälle haastavia.

Firstbeat Life taas mittaa kehon liiketietoa ja sykevälivaihtelua sydämen sähköisestä toiminnasta millisekunnin tarkkuudella Bodyguard 3 -mittalaitteella ja rintakehälle kiinnitettävillä elektrodeilla – tarkemmin kuin on mahdollista millään muilla teknologioilla. Vaikka autonominen hermosto säätelee sekä sykettä että sykevälivaihtelua, kertoo sykevälivaihtelu huomattavasti enemmän siitä, mitä kehon sisällä tapahtuu – etenkin kun on kyse fysiologisesta palautumisesta, jota sympaattinen ja parasympaattinen hermosto säätelevät. Näin Firstbeat Life antaa luotettavan kuvan kehon fysiologisesta tilasta sekä kuormituksen että levon aikana.

Miten Firstbeat Life -mittalaite on niin tarkka?

Optiset sykesensorit ovat hyvä tapa seurata pitkän aikavälin trendejä, mutta mittaustavan epätarkkuuden takia niiden pohjalta on hankala tehdä selkeitä johtopäätöksiä hyvinvoinnista ja terveydestä. Lihasten liike, ihonväri, laitteen löysä kiinnitys jne. voivat helposti vaikuttaa mittaustuloksiin. Osa näistä häiriöistä saadaan suodatettua pois, mutta silti aina on kyse arviosta ja tulkinnasta, joka perustuu sykkeen epäsuoraan mittaustapaan.

Firstbeat Lifessa tarkkuus on kaikki kaikessa – kuten pitääkin, jotta sen tarjoaman tiedon pohjalta voidaan tehdä oikeita päätöksiä terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi. Vahvan tieteellisen pohjan lisäksi Firstbeat Lifen luotettavuus nojaa ammattitasoiseen mittalaitteeseen ja EKG:hen, joka on syke- ja sykevälimittauksen kultainen standardi. Samaa mittaustapaa käytetään myös esimerkiksi terveydenhuollossa ja lääkinnällisissä laitteissa. Tarkkuuden ansiosta tulokset ovat riittävän luotettavia, jotta niiden pohjalta voi tehdä omaa terveyttä tukevia päätöksiä ja muutoksia.

Eikö jatkuva seuranta ole parempi kuin säännöllinen muutaman vuorokauden Firstbeat Life -mittaus?

Jatkuvassa mittauksessa on hyvät ja huonot puolensa. Se tarjoaa hyvän mahdollisuuden oman hyvinvoinnin trendien seuraamiseen, aktiivisuuden ylläpitämiseen tai esimerkiksi kunnon edistämiseen, mutta jos hyviä tuloksia ei tulekaan tai – mikä vielä pahempaa – mittaustuloksiin jää koukkuun, voi jatkuva seuranta kääntyä itseään vastaan. Mittaamisesta voi jopa tulla uusi stressitekijä arkeen ja informaatioähky vain pahenee.

Firstbeat Life -mittaukset kestävät yhdestä viiteen päivään ja ajankohdan voi valita itse. Säännöllinen mittaus antaa erittäin tarkan tilannekuvan ja auttaa seuraamaan omien valintojen vaikutuksia, mutta ilman jatkuvaa seurannan tarvetta. Säännölliset Firstbeat Life -tulokset ovat vähän kuin hyvin korkealaatuinen valokuva kehon tilanteesta, kun taas monet kuluttajalaitteet tarjoavat käyttäjälleen ok-tasoista videota.

Firstbeat Life antaa paitsi ymmärrettävän ja tarkan kuvan hyvinvoinnista, se myös auttaa tulkitsemaan mittaustuloksia jatkossa. Kuluttajalaitteiden jatkuva seuranta antaa yleistä kuvaa kehon tapahtumista, vaikkapa siitä liikutko tai nukutko riittävästi, mutta ne eivät kerro, miksi mitäkin tapahtuu.

Tietoa voi olla saatavilla joskus niin paljon, että on vaikea kiinnittää huomiota itselleen oleellisimpiin havaintoihin ja muuttaa käyttäytymistä. Firstbeat Lifen avulla saat selville, mitkä asiat oikeasti aiheuttavat sinulle stressiä ja mitkä taas palauttavat sekä saat tulosten perusteella henkilökohtaisia suosituksia osa-alueista, joihin keskittyä jatkossa. Tällöin voit myös tehdä oikeanlaisia muutoksia arkeesi – pieni askel kerrallaan.

Mitä eroa on Firstbeat Lifen unen seurannalla ja muilla unimittareilla?

Miten tarkasti unta ja sen laatua voi mitata – ellet sitten nuku yötäsi unilaboratoriossa?

Tyypillisesti kuluttajalaitteet seuraavat yön aikaista liikettä, sykettä sekä sängyssä vietettyä aikaa ja muodostavat näiden perusteella kuvan unen eri vaiheista. Pitkällä aikavälillä tällaiset mittaukset voivat auttaa ymmärtämään unen trendejä tai tunnistamaan erityisen huonoja öitä, mutta tulokset ovat aina tulkintaa – siksi huono yö ei välttämättä oikeasti olekaan huono yö ja joskus hyväkin yö voi tuntua kamalalta.

Firstbeat Life lähestyy unta eri näkökulmasta, koska se hyödyntää hyvin tarkkaa, EKG-elektrodien avulla mitattua dataa koko vuorokauden ajalta. Sykevälivaihtelun pohjalta se mittaa yön aikaisen palautumisen osuutta ja laatua.

Hyvä uni rakentuu hyville elämäntavoille. Oman unen ymmärtäminen onkin paljon muutakin kuin unen mittaamista. Firstbeat Life seuraa parasympaattisen ja sympaattisen hermoston toimintaa, mikä nimenomaan paljastaa, miten päivän aikana tehdyt valinnat vaikuttavat kehon kykyyn palautua unen aikana.

Koska Firstbeat Life mittaa kehon tapahtumia vuorokauden ympäri, sen avulla saa selville, miten päivän aikaiset kuormitukset ja lepohetket vaikuttavat uneen – ja myös sen, miten huonosti nukuttu yö vaikuttaa seuraavaan päivään.

Minkälaisia ohjeita Firstbeat Life antaa verrattuna kuluttajalaitteisiin?

Firstbeat Life auttaa sinua löytämään tasapainon stressin ja palautumisen välillä. Kun tämä on kunnossa, on huomattavasti helpompi huolehtia myös muista terveyden ja hyvinvoinnin osa-alueista. Ytimessä ovat Firstbeat Lifen tarjoamat yksilölliset oivallukset ja ennaltaehkäisevä näkökulma. Tulokset esitetään ymmärrettävästi ja yksilölliset ohjeet auttavat tekemään vaikuttavia muutoksia.

Kuluttajalaitteetkin tarjoavat tukea, vinkkejä ja inspiraatiota – jopa liikuntasuorituksen aikana – mutta näihin tulee suhtautua hieman varauksella, koska niiden taustalla oleva data ei välttämättä ole kovin tarkkaa.

Vaikka olisit hyväkuntoinen ja harrastaisit aktiivisesti esimerkiksi juoksua, Firstbeat Life antaa sinullekin uusia oivalluksia. Se näyttää kokonaisvaltaisesti, miten harjoittelu vaikuttaa kehoosi ja miten kehosi todellisuudessa palautuu.

Firstbeat Lifessa ei olekaan kyse vain mittausdatasta, vaan myös näiden pohjalta tarjotuista yksilöllisistä suosituksista ja ohjeista. Palveluun kuuluu muun muassa videot, joissa Firstbeatin asiantuntijat kertovat, mikä olisi kehollesi ja mielellesi milloinkin hyväksi.

Lisäpalveluna Firstbeat Life -sovelluksen kautta on tarjolla myös henkilökohtaista valmennusta, ja työnantajat voivat panostaa myös muihin Firstbeatin palveluihin kuten hyvinvointi-kickoffeihin tai asiantuntijoiden luentoihin halutuista teemoista. Mittaustietoa hyödyntävät myös monet terveys- ja hyvinvointialan ammattilaiset osana erilaisia palveluita.

Firstbeat Life -sovellus

 

Minulla on jo älykello. Voiko Firstbeat Life auttaa minua sen kanssa?

Firstbeat Life tarjoaa korkealaatuisen kuvan hyvinvoinnistasi kokonaisuutena sekä stressin ja palautumisen tasapainosta, unesta sekä liikunnan terveysvaikutuksista. Sen avulla ymmärrät, miksi kehosi reagoi niin kuin se reagoi.

Käytännössä näet koko vuorokauden tapahtumien vaikutukset omiin voimavaroihin ja opit myös sen, mihin osa-alueeseen kannattaa keskittyä oman hyvinvoinnin kohentamiseksi. Ehkä aktiivisuuden lisäämisen sijaan tarvitsetkin lisää taukoja työpäivään tai rentouttavia hetkiä vapaa-ajalle.

Kun ymmärrät oman kehosi yksilöllistä toimintaa paremmin, voit seurata tilannetta pidemmällä aikavälillä myös älykellosi avulla. Esimerkiksi urheiluun keskittyvät laitteet ovat hyvä apu, kun haluat seurata harjoitteluasi ja treenata tehokkaammin. Firstbeat Life tukee tätä – ja vie syvemmälle – tarjoamalla kattavasti tietoa palautumisestasi. Sen avulla helpompi suunnitella, miten ja milloin treenaat, jotta ehdit myös palautua riittävästi. Näet esimerkiksi, miten illalla juostu lenkki vaikuttaa juuri sinun palautumiseesi yön aikana. Se auttaa siis hienosäätämään treeniohjelmaa oman kuntotason ja palautumiskyvyn mukaan.

Miten Firstbeat Life auttaa työantajaani työhyvinvoinnin edistämisessä?

Hyvinvoinnista ja terveydestä huolehtiminen on helpompaa, kun taustalla on yhteisön tuki. Tämän takia Firstbeat Life huomioi yksilön lisäksi myös yhteisön, toisin kuin älykellot ja muut kuluttajalaitteet.

Firstbeat Lifen kautta työnantaja saa anonyymia ryhmädataa, jonka avulla hän voi tunnistaa mahdollisia riskejä jo ennalta ja panostaa työntekijöiden hyvinvointiin. Firstbeat Lifen data on niin tarkkaa, että sitä hyödyntävät työssään myös terveyden ja hyvinvoinnin ammattilaiset.

Myös työkavereiden hyvinvoinnilla on vaikutusta meihin. Yhteisenä työhyvinvointiratkaisuna Firstbeat Life ei ainoastaan auta sinua huolehtimaan hyvinvoinnistasi, vaan sen avulla koko työyhteisö voi paremmin – mikä taas vuorostaan tukee sinunkin hyvinvointiasi.

Firstbeat Life on hyvin kokonaisvaltainen hyvinvointiratkaisu: se yhdistää objektiiviset mittaukset henkilökohtaiseen kokemukseesi päiväkirjan ja kyselyiden avulla. Lisäksi me Firstbeatilla autamme sinua ja työkavereitasi saamaan palvelusta kaiken hyödyn irti: saatavilla on niin käyttöönotto-opastusta kuin henkilökohtaista ja/tai ryhmävalmennuksia sekä asiantuntijoiden webinaareja mm. stressin hallinnasta.

Valmennusten – ja koko Firstbeat-palveluntarjoajaverkoston – kautta sekä sinulle että työnantajille on tarjolla valtava määrä asiantuntemusta ja ohjausta, siis paljon enemmän kuin pelkkää teknologiaa.

Tutustu lisää Firstbeat Life -palveluun.

Tutustu

Lisää artikkeleita